Πολιτική ποιότητας


Η εταιρεία «Τσαντίλας Εμπορία Επεξεργασία Κρυστάλλων Ε.Π.Ε.» δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία κοινών, διπλής υαλώσεως και εξειδικευμένων ειδών από γυαλί.

Η συνολική λειτουργία της εταιρείας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.
Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρείας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

Η παραγωγή των προϊόντων, σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
Η παραγωγή των προϊόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της.
Η συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των παραγομένων προϊόντων κατά τη διάρκεια όλων των φάσεωνμέχρι και την παράδοση στον πελάτη.
Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζεται από την εταιρεία, με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:
Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του συστήματος.
Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.
Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Το ανθρώπινο δυναμικό της «Τσαντίλας Εμπορία Επεξεργασία Κρυστάλλων Ε.Π.Ε.» επιμορφώνεται με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και την διαρκή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Guardian

Επικοινωνία

  • Κεν.: ΠΕΟ Αθηνών-Θηβών, Μάνδρα
  • Τηλ.: 2105550592, Fax: 2105555809
  • Υποκ.: Πολυκράτους 57, Αθήνα
  • Τηλ.: 2105129966, Fax:2105129964